Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Bij een bezoek aan ons hotel of restaurant dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud). Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dient door beide gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden uitgecheckt.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Een overzicht van de huisregels bevind zich op uw kamer ter inzage.

Het is verboden om:

 • nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • lachgas te gebruiken in de kamer.
 • overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • huisdieren mee te brengen naar de kamer.
 • te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €250,00. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken of verwijderen van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €250,00.
 • kaarsen en/of wierook te gebruiken op de kamer.
 • te decoreren of gebruik te maken van confetti op de kamer. Mochten wij constateren dat er toch is gedecoreerd, staat hier een boete op van €150,-
 • bezoek te ontvangen om de kamer.
 • met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het ingecheckte en geregistreerde aantal.
 • gasten/bezoek te ontvangen op de kamer ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Zero Tolerance

 • Hotel Purmerend hanteert een Zero Tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven. Onderstaand treft u de Zero Tolerance huisregels van Hotel Purmerend aan.

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u minimaal €250,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Bij ernstigere schade aan onze bezittingen kunnen wij u een hoger bedrag in rekening brengen.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde versiering gebruiken in de kamer, zoals bijvoorbeeld confetti is verboden.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Het ontvangen van niet-geregistreerde gasten is niet toegestaan.
 • Nooduitgangen gebruiken als normale in- en uitgangen is verboden.
 • Het onder/ door verhuren van uw kamer aan andere personen is verboden.
 • Het is niet toegestaan om een kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Met meerdere personen op de kamer verblijven dan het gereserveerde aantal is verboden.
 • Verdovende middelen nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben (dit geldt ook voor lachgas) is niet toegestaan.
 • Eigendommen van het hotel meenemen buiten het gebouw is verboden. Bij moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Purmerend kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is verboden huisdieren mee te brengen naar de kamer. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u minimaal €150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade.
 • Oneigenlijk gebruik maken van blusmiddelen/ brandmelders is verboden, mochten wij dit constateren wordt er een bedrag van ten minste €250.00 in rekening gebracht.
 • Het ontvangen van gasten/bezoek ten behoeve van sekswerk is verboden.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden is verboden om in bezit te hebben.
 • Indien u niet akkoord gaat met bovenstaand beleid, kunnen wij helaas niet overgaan tot uitgifte van kamer sleutel.

 • Indien uitzetting volgt zal u de toegang tot ons hotel in de toekomst worden ontzegt.

Extra

 • In onderstaande uitleg vind u een uiteenzetting van een selectie van onze huisregels.

 • Op Comfort kamers zijn maximaal 3 personen toegestaan, wanneer deze zijn geregistreerd. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 13 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene (minimaal 25 jaar) hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer minimaal 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico. Extra volwassenen op een kamer zijn niet toegestaan. Op alle andere kamertypes zijn maximaal 2 personen toegestaan, wanneer deze zijn geregistreerd. Met uitzondering van éénpersoonskamers, waarop maximaal 1 persoon is toegestaan.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zullen voor rekening van de gast zijn.
 • Indien het dienstdoende personeel het vermoeden heeft dat de huisregels overtreden worden, kan onmiddellijke uitzetting resulteren. Daarnaast kan er mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan en een notitie op de zwarte lijst worden geplaatst
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort) is verplicht voor al onze gasten. Andere soorten documenten worden niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Foto's van een legitimatiebewijs worden niet geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. Na het overschrijden van deze tijd zijn wij gemachtigd u extra verblijfskosten in rekening te brengen.
 • Heeft u vragen over het bovenstaande reglement, kunt u zich richten tot de directie.